הנתיב הקריטי של הפרויקט

יחידת מיקרו למידה

הנתיב הקריטי של הפרויקט מורכב ממשימות הקשורות זו לזו ללא זמן עודף ביניהן הנקרא "מרווח ציפה", ויוצרות את רצף המשימות הארוך ביותר שקובע את מועד סיום הפרויקט. מתוקף היעדר "מרווחי ציפה" בין המשימות הכלולות בנתיב זה, כל חריגה במשימה כזו, דינה חריגה בפרויקט כולו. לפיכך, הנתיב הקריטי של הפרויקט נמצא בפוקוס הניהולי של מנהל הפרויקט, וכמוהו כל הנתיבים האחרים בפרויקט, שמרווחי הציפה שלהם מצטמצמים ומתקרבים לאפס, ועלולים ליצור נתיב קריטי חדש לפרויקט – ארוך יותר מקודמו.

הקשרים בין משימות בפרויקט והאילוצים עליהן יוצרים רצף הדומה במהותו למסלול היוצר תגובת שרשרת של אבני דומינו. מרווחי הציפה בין המשימות בפרויקט משולים למרחק אבני הדומינו זו מזו.

אם המרחק בין שתי אבני דומינו קטן מאורכן, הפלת האבן הראשונה תפיל את השנייה. משמעות הדבר היא שלאבן הדומינו הראשונה אין מרווח חופשי, ולכן היא פוגעת ומפילה את אבן הדומינו (= דוחה את המשימה) העוקבת לה.

אם המרחק בין אבן הדומינו השנייה לשלישית, למשל, גדול מספיק, נפילתה של אבן הדומינו השנייה לא תגרום לנפילתה של אבן הדומינו השלישית, המסמלת את מועד סיום הפרויקט.

משמעות הדבר היא שלאבן הדומינו השנייה יש מספיק מרווח חופשי כדי שלא להשפיע על המשימה העוקבת אחריה, ולאבן הדומינו הראשונה יש – מתוקף היותה מקדימה לאבן הדומינו השנייה, מרווח כולל המונע מנפילתה לדחות את מועד סיום הפרויקט.

רק משימה שהמרווח הכולל שלה שווה ל- 0 או קטן מ- 0 נמצאת בנתיב הקריטי של הפרויקט, ומשימה שהמרווח הכולל שלה גדול מ- 0, אינה מצויה בנתיב הקריטי של הפרויקט.

הנתיב הקריטי של הפרויקט מספק למנהל הפרויקט ולגורמים המעורבים בו מיקוד ניהולי חיוני, ולכן יש לבקר ולתקשר את הנתיב הקריטי בפרויקט באופן תקופתי.
כאשר משימה הנמצאת בנתיב הקריטי של הפרויקט או כזו המזינה אותו נמצאת בפיגור, תרבות העבודה בפרויקט צריכה להיות כזו, המספקת תמיכה מתאימה לצמצום הפיגור שנוצר, כדי להחזיר את הפרויקט כולו למסלול התזמון שלו, ובהקדם. פעמים רבות, הפרויקט יימצא בפיגור היוצר מרווחי ציפה שליליים. במצב זה, חשוב להתמקד במשימות הנמצאות בפיגור הגדול ביותר ולפעול כל העת לצמצום המרווחים השליליים בפרויקט.

הנתיב הקריטי של הפרויקט מהווה גם את נקודות הקיצור שלו. מתוקף היותו הנתיב שקובע את משך הפרויקט, הוא גם המקום לקצר בכל מצב בו נדרש קיצור בפרויקט כולו. אולם שימו לב! אין משמעות להשקעה בקיצור של משימה שאינה כלולה בנתיב הקריטי, משום שפעולה זו רק תגדיל את מרווחי הציפה בפרויקט, אך לא תקדים את מועד סיומו.

חשוב לזכור כי קיימת סבירות לכך שקיצור הפרויקט יהיה כרוך בתוספת עלות. לפיכך, יש לבקר את הקשר בין משך הפרויקט לבין עלותו, כדי להישאר במסגרת התקציבית שהוגדרה לו