מבנה צוות הפרויקט

יחידת מיקרו למידה

את המשאבים האנושיים בפרויקט יש לארגן במבנה פורמלי המגדיר בראש ובראשונה את אפיקי התקשורת הפורמלית בפרויקט, כפי שמתואר בפרק התקשורת בהמשך. לשם כך, יש ליצור תרשים "מבנה משאבים מפורט" (RBS – Resource Breakdown Structure) שבו מוגדרים משאבי האנוש הדרושים לפרויקט ויחסי הכפיפות שלהם למנהל הפרויקט. זהו למעשה המבנה הפורמלי של צוות הפרויקט, ולו חשיבות גבוהה בתקשורת בו. לכן מוטב להקדיש חשיבה מעמיקה לתכנון מבנה יעיל ומתאים לפרויקט.

לדוגמה, מבנה צוות פרויקט פרסום תוכן מקצועי באינטרנט:

חשוב למצוא את האיזון הנכון בין מבנה היררכי שטוח, אך רחב – שעשוי להקשות מאד על ניהול הפרויקט עקב הצורך לנהל באופן ישיר מספר רב של אנשים, לבין מבנה אנכי עמוק – שעלול ליצור כשלים בתקשורת עקב אפיקי תקשורת פורמליים מסועפים מדי.