מה צריך לעשות?

זהו את הסיכונים בפרויקט וסווגו אותם לקטגוריות קבועות

1
2

העריכו את הסיכוי של כל סיכון להתממש ואת הנזק הטמון בו במידה ויתממש ואז חשבו את עוצמת (תוחלת) הסיכון

הגדירו אסטרטגיות תגובה לכל סיכון ופרק אותו לפעולות אופרטיביות

3
4

הכינו תוכנית ניהול סיכונים מסודרת

העריכו את עלות המניעה או הצמצום של כל סיכון ביחס לעלות התיקון של הבעיה - היה והסיכון יתממש

5