הָעַרַכוֹת לסיום הפרויקט

יחידת מיקרו למידה

אחת השאלות הנשאלות ביותר על-ידי הלקוח ובעלי העניין היא: "מתי מסתיים הפרויקט?". התשובה אותה הם מקווים לשמוע, ובביטחון: "בזמן, בהתאם לתכנון."

מתפקידו של מנהל הפרויקט לעשות הכול כדי לעמוד בציפייה זו, אך לא לייפות את המציאות תחת לחץ הציפייה. עליו לספק הערכות ריאליות לסיום הפרויקט ולהציע חלופות להקטנת הסיכון לאי-עמידה במועד הסיום המתוכנן.

ניתן לעקוב אחר מועד הסיום המתוכנן של הפרויקט בכל עת, אם תנוהל תוכנית עבודה מפורטת ותעודכן על בסיס שוטף, כך שתשקף את התקדמות הפרויקט בפועל.

בקרה על התקדמות הפרויקט כולו מתחילה מבקרה על המשימות המפורטות בתוכנית העבודה שלו. יחד עם זאת, לא ניתן להקיש את מצבו של הפרויקט כולו, רק על-פי סיכום התקדמות המשימות, מכיוון שאחוז ההתקדמות אמנם מעיד על היקף העבודה שהושלמה, אך לא על היקף העבודה שעוד נותרה.

כדי לקבל תמונה מדויקת יותר בנוגע למועד הסיום הצפוי של הפרויקט, חשוב לעדכן – בכל מחזור עדכון תוכנית העבודה – לא רק את היקף התקדמות העבודה של המשימות, אלא במיוחד את ההערכות העדכניות להשלמתן.

עדכון משך המשימות בפרויקט על בסיס הערכות מדויקות יותר להשלמתן, יהיה מבוסס על אחת משתי הנחות יסוד:

מה שהיה הוא שיהיה

ההיסטוריה תחזור על עצמה

מה שהיה הוא שיהיה

אם עד כה היתה גלישה ממוצעת של כ- 20% מעבר לַמֶשֶך שהוערך למשימות, ככל הנראה תמשיך להיות גלישה בסדר גודל דומה גם בהמשך הפרויקט, ולכן יש לעדכן את ההערכות בהתאם.

מה שהיה אינו מה שיהיה

ההיסטוריה לא תחזור על עצמה

מה שהיה אינו מה שיהיה

הגלישות שהיו בעבר נוצרו מסיבות שונות שלא יחזרו על עצמן, ולכן אין סיבה לעדכן את התכנון בהתאם לתוצאות העבר, אלא לחזור ולעבוד לפי הקצב שתוכנן מלכתחילה.

עדכון שוטף של מה שנותר, ולאו דווקא של מה שבוצע, לצד בדיקת ההערכות של משכי המשימות בפרויקט, האילוצים והקשרים שנקבעו למשימות ועדכונן במידת הצורך, יבטיחו דיוק רב יותר בהערכות לסיום הפרויקט.