אישור הפרויקט

יחידת מיקרו למידה

בסיום שלב התכנון הראשוני יש להביא את כל המידע הקיים בנוגע לפרויקט לאישור בעלי העניין. בתהליך זה מוצג "סיפור הפרויקט" ומתקבלת החלטה האם לאשר את הפרויקט בשלמותו, בחלקו או שמא, לא לאשרו כלל.

לשם כך, יש להכין מצגת מקיפה המבוססת על מסמך "המצפן של הפרויקט" ולקיים פגישת אישור פרויקט. המצגת תתייחס להיבטים הבאים:

תהליך אישור פרויקט מבוסס הן על מידת נחיצותו והן על הכדאיות לביצועו, בהתחשב בעדיפות הפרויקט ביחס לפרויקטים אחרים אשר ניתן לבצע עם אותם המשאבים, ובגורמי הסיכון הקיימים בפרויקט.